Ï ÏÁÓÁ áíáêïéíþíåé üôé ðñï÷þñçóå óôçí åíôáôéêïðïßçóç ôùí ìÝôñùí ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñùíïúïý, äéåíåñãþíôáò ðñüóèåôåò áðïëõìÜíåéò áðü åîåéäéêåõìÝíá óõíåñãåßá. Ìå ãíþìïíá ôï õøçëü åðßðåäï áóöÜëåéáò ãéá ôï åðéâáôéêü êïéíü êáé ôïõò åñãáæüìåíïõò, äéåîÜãåôáé êáèçìåñéíÜ åêôåôáìÝíç áðïëýìáíóç ï÷çìÜôùí êáé óõñìþí, ìå ôç ÷ñÞóç åéäéêþí óêåõáóìÜôùí, óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ôïõ ÅÏÄÕ. Ïé áðïëõìÜíóåéò áðü åîåéäéêåõìÝíá óõíåñãåßá Ýñ÷ïíôáé íá ðñïóôåèïýí óôïí êáèçìåñéíü êáèáñéóìü - áðïëýìáíóç ï÷çìÜôùí êáé óõñìþí ðïõ äéåíåñãåßôáé ìå Ýìöáóç óôá óçìåßá óôÞñéîçò ôùí åðéâáôþí (÷åéñïëáâÝò, ìðÜñåò, ðüñôåò êëð), áëëÜ êáé ôùí óôáèìþí ôùí ìÝóùí óôáèåñÞò ôñï÷éÜò (Ìåôñü, Ôñáì, Çëåêôñéêüò) üðïõ äßíåôáé éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óôá óçìåßá ìå ôá ïðïßá Ýñ÷ïíôáé óå åðáöÞ ïé åðéâÜôåò (êïõðáóôÝò, åêäïôéêÜ êáé áêõñùôéêÜ ìç÷áíÞìáôá åéóéôçñßùí êëð.). Ùò ðñïò ôçí ðñïóôáóßá ôùí åñãáæïìÝíùí óôá ìÝóá ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò, ï ÏÁÓÁ ðñï÷þñçóå óôçí ðñïìÞèåéá áíôéóçðôéêþí (ãéá ÷ñÞóç ìüíï ôùí åñãáæïìÝíùí), ôá ïðïßá ôïðïèåôÞèçêáí óå óôáèìïýò, åêäïôÞñéá, ãñáöåßá êáé üëïõò ôïõò ÷þñïõò óôïõò ïðïßïõò âñßóêïíôáé ïé åñãáæüìåíïé óôéò óõãêïéíùíßåò. ÐáñÜëëçëá, ðñï÷þñçóå óôçí ðáñï÷Þ áíôéóçðôéêþí óå üëïõò ôïõò ïäçãïýò. ÅðéðëÝïí, óå üëåò ôéò ïèüíåò ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí (óå óôáèìïýò ìåôñü, óôÜóåéò ôçëåìáôéêÞò, óõñìïýò ìåôñü, êôë) åðáíáëáìâÜíïíôáé óõíå÷þò åíçìåñùôéêÜ ìçíýìáôá ðïõ õðåíèõìßæïõí ôéò ïäçãßåò ðñïóôáóßáò êáé ðñïóùðéêÞò õãéåéíÞò, ðïõ ðñÝðåé üëïé íá ôçñïýí ùò ìÝôñï ðñïóôáóßáò êáôÜ ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñùíïúïý. Ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôïõ ÏÁÓÁ, ê. Íßêïò Áèáíáóüðïõëïò, ôüíéóå üôé «ï Ïñãáíéóìüò ëáìâÜíåé üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ åðéâáôéêïý êïéíïý êáé ôùí åñãáæïìÝíùí. Ôá åîåéäéêåýïõìå áíÜëïãá ìå ôçí åîÝëéîç ôçò êáôÜóôáóçò, áëëÜ êáé ôéò êáôåõèýíóåéò ôçò Ðïëéôåßáò êáé êáëïýìå ôï åðéâáôéêü êïéíü íá áêïëïõèåß êáé åêåßíï ìå ôç óåéñÜ ôïõ ôéò ó÷åôéêÝò ïäçãßåò ôïõ ÅÏÄÕ ãéá ôçí ðñïóôáóßá áðü ôïí êïñùíïúü».

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έχει ήδη εκπονηθεί πλάνο έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα επιτρέψει την εύρυθμη λειτουργία τόσο των Μέσων Μεταφοράς όσο και των αεροδρομίων και αυτοκινητοδρόμων.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Καραμανλής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους επικεφαλής των σχετικών οργανισμών και έχει ορίσει συντονιστικό όργανο με την εποπτεία του γενικού γραμματέα Μεταφορών, Νίκου Σταθόπουλου.

Προς αποφυγή κρουσμάτων κορονοϊού όχι μόνο στους επιβάτες, αλλά και τους εργαζομένους στα Μέσα Μεταφοράς, το προσωπικό θα εργάζεται με μειωμένες βάρδιες. Τα δρομολόγια λεωφορείων, μετρό, τρόλεϊ, τραμ και ηλεκτρικού σιδηροδρόμου δεν πρόκειται έτσι να σταματήσουν, αλλά θα αραιώσουν ανάλογα με το προσωπικό που θα βρίσκεται εν υπηρεσία. Το ίδιο συνέβη, άλλωστε, σε όλες τις χώρες που έχουν εμφανίσει κρούσματα, συμπεριλαμβανομένης και της Ιταλίας αναφέρει το newsit.gr.

  Αδιανόητη κρίση στα υποβρύχια του ΠΝ: Κρατούν κλειδωμένα στο σκάφος τα πληρώματα που αρνούνται να εμβολιαστούν! (βίντεο)

Το σκεπτικό γι’ αυτή την απόφαση εδράζεται στο ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο έστω μετακινήσεων για έκτακτες ανάγκες (προμήθεια φαρμάκων, επισκέψεις σε ιατρούς και νοσοκομεία κτλ.). Πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κίνηση έχει ήδη μειωθεί κατά 40%, ενώ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω μετά τις χθεσινές αποφάσεις για λουκέτο τουλάχιστον 14 ημερών σε εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κτλ.

Ήδη έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα πρόληψης και υγιεινής στα Μέσα Μεταφοράς, καθώς κάθε βράδυ γίνεται σχολαστική απολύμανση με εγκεκριμένα από τον ΕΟΔΥ βιολογικά απολυμαντικά σε συρμούς και οχήματα κι ιδιαίτερα σε «ευαίσθητα» σημεία, όπως οι χειρολαβές. Επίσης, έχει γίνει προμήθεια αντισηπτικών για χρήση από τους εργαζομένους σε όλους τους χώρους (π.χ. εκδοτήρια εισιτηρίων, σταθμοί, σταθμαρχεία), αλλά και στα οχήματα και τους συρμούς, ενώ, σύμφωνα με οδηγίες του ΕΟΔΥ, δεν συνιστώνται γάντια και μάσκες. Αντίστοιχα, έχουν ενταθεί τα μέτρα καθαριότητας στους σταθμούς, τους χώρους αναμονής των επιβατών, τις στάσεις, τα αμαξοστάσια κτλ.

Ακολουθήστε το Hellasnow στο twitter


Loading...