ÊëéìÜêéï ôï ÅÏÄÕ óôï îåíïäï÷åßï Ãáëáîßáò óôçí Åñìéïíßäá üðïõ öéëïîåíïýíôáé ìåôáíÜóôåò ,ÄåõôÝñá 20 Áðñéëßïõ 2020. Óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Åñìéïíßäïò óôçí Áñãïëßäá âñÝèçêáí ï Õðïõñãüò ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò Íüôçò ÌçôáñÜêçò , ï Õöõðïõñãüò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò Íßêïò ×áñäáëéÜò, ï ëïéìùîéïëüãïò ÓùôÞñçò Ôóéüäñáò êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ ÅÏÄÕ Ðáíáãéþôçò ÁñêïõìáíÝáò. Ôï êëéìÜêéï èá ìåôáâåß óôï îåíïäï÷åßï "Ãáëáîßáò" üðïõ öéëïîåíïýíôáé ïé 500 ìåôáíÜóôåò êáé ðñüóöõãåò ãéá íá óõíôïíßóïõí ôéò åíÝñãåéåò ìåôÜ êáé ôï ôåëåõôáßï êñïýóìá êïñïíïúïý óå ãõíáßêá áðü ôç Óïìáëßá. Ôï óõãêåêñéìÝíï îåíïäï÷åßï ëåéôïõñãåß åäþ êáé êáéñü ùò äïìÞ ìåôáíáóôþí .

Σπασμένες πόρτες, αναποδογυρισμένα τραπέζια, ξεχαρβαλωμένες καρέκλες, κατεστραμμένοι υπολογιστές και σκουπίδια διάσπαρτα παντού συνθέτουν το σκηνικό στο ξενοδοχείο «Γαλαξίας» της Ερμιονίδας, όπου φιλοξενούνται 470 μετανάστες από την Αφρική!

Οι εικόνες που ήρθαν στο φως προκαλούν θλίψη και οργή για το θράσος των αλλοδαπών, που όχι μόνο δεν σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί, αλλά δεν διστάζουν να προχωρήσουν σε καταστροφή της ξένης περιουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκατοντάδες μετανάστες μετέτρεψαν το εσωτερικό του ξενοδοχείου σε πεδίο μάχης εξαιτίας της καραντίνας που τους επιβλήθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν έχασε τη ζωή της μια 39χρονη που έμενε στον ίδιο χώρο.

  Κορονοϊός: Τέλος τα πανηγύρια και οι μαζικές εκδηλώσεις

Την ώρα, λοιπόν, που η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού πειθαρχεί στα αυστηρά μέτρα πρόληψης και μένει στο σπίτι, οι Αφρικανοί δεν… αντέχουν εντός των τειχών του ξενοδοχείου, παρόλο που τους παρέχει και όλες τις ανέσεις! Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 150 κρούσματα κορωνοϊού σε μετανάστες που φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες από τις ζημιές στο ξενοδοχείο:

Ακολουθήστε το Hellasnow στο twitter

ΠΗΓΗ: newsbreak.grLoading...