MOSCOW REGION, RUSSIA. MAY 5, 2016. Russian Air Force Mil Mi 35 helicopters land in Kubinka after a rehearsal for a 9 May Victory Parade commemorating the 71st anniversary of Soviet victory over Nazi Germany in the 1941-1945 Great Patriotic War. Sergei Bobylev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. 5 ìàÿ 2016. Óäàðíûå âåðòîëåòû Ìè-35 íà âîåííîì àýðîäðîìå ãîðîäà Êóáèíêà ïîñëå ðåïåòèöèè âîçäóøíîé ÷àñòè âîåííîãî ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè â ÷åñòü 71-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

Τέσσερα ελικόπτερα Mi-35 που αγοράστηκαν από τη Ρωσία παραδόθηκαν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο «Συνταγματάρχης Μιλένκο Παβλόβιτς» στην Μπαϊτάνικα, σύμφωνα με τη σερβική ‘Politika’.

Ο σερβικός στρατός απέκτησε για πρώτη φορά αυτό που δεν υπάρχει στην περιοχή- θωρακισμένα ελικόπτερα για τη στήριξη του πεζικού.
Τα ελικόπτερα θα χρησιμοποιηθούν στην 714η Μοίρα στο πολιτικο-στρατιωτικό αεροδρόμιο Μοράβα κοντά στο Κράλιεβο.

Σύμφωνα με τις δυνατότητες του κράτους, σχεδιάζεται να σχηματισθεί μια μοίρα με ελικόπτερα του είδους.

  Η Τουρκία ξεπερνά την παγίδα του Θουκυδίδη;

Το ελικόπτερο Mi-35 θεωρείται, αν όχι το καλύτερο, σίγουρα ένα από τα καλύτερα ελικόπτερα επίθεσης.

Στη βασική έκδοση, που είναι το Mi-24, χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο του Αφγανιστάν και σε ένοπλες συγκρούσεις στα μετασοβιετικά εδάφη και στην επικράτεια της Γιουγκοσλαβίας.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ρωσίας το χρησιμοποιεί στη Συρία.

Ακολουθήστε το Hellasnow στο twitter

echedorosLoading...